spacer

 

Cartea funciară este un registru public destinat la evidenţierea datelor referitoare la imobile şi la anumite inscripţiuni, prin care drepturile reale asupra imobilelor iau naştere sau încetează.Fiecărui imobil îi corespunde câte o carte funciară. Cartea funciară se deschide în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate ( care are număr cadastral atribuit) şi a actelor de proprietate. Cartea funciară are trei părţi:
A. Partea I-a : cuprinde :
- numărul cadastral atribuit imobilului;
- adresa imobilului, din ce este format imobilul şi suprafeţele rezultate din măsurători ;
- suprafaţa de teren aferentă, din actele de proprietate.
B. Partea II-a : cuprinde :
- numele şi prenumele proprietarului / proprietarilor;
- înscrisuri privitoare la proprietate
- enumerarea actelor, modalitaţi de dobândre / transmitere a proprietăţii, moduri de deţinere a proprietăţii : exclusiv / indiviziune;
C. Partea III-a : cuprinde înscrieri privitoare la sarcini :
- sarcini ( ipoteci, privilegii);
- uzfruct, uz, habitaţie, superficie / servituţi în sarcina imobilului;
- fapte juridice, drepturi personale ale unr teţe persoane, referitoare la drepturi reale.